logohvo

De vereniging

De oprichting

Uit een expositie over "7 eeuwen binnenvaart", in 1998 in Ouderkerk a/d IJssel gehouden ontstond bij de organisatoren het initiatiefom een historische vereniging op te richten, die zich niet alleen zou bezig houden met de binnenvaart, maar ook met de historie vanhet dorp in de breedste zin van het woord.

In februari 1999 was de oprichting een feit en sindsdien is de vereniging actief bezig geweest met haar doelstellingen gestalte te geven.

Doelstellingen

- het bevorderen van de belangstelling voor en de kennis van de geschiedenis van
Ouderkerkaan den IJssel;
- het vastleggen van die kennis in onder anderehet ledenblad "Op d'IJssel";
- het stimuleren en het uitvoeren van studies en onderzoeken op historisch gebied;
- het stimuleren van het behoud en de bescherming van historische bebouwing,
monumenten, objectenvangeschiedenis enkunst;
- het beheren van een kleine expositieruimte met wisselende tentoonstellingen.

Motto

Houd(t) Ouderkerks historie levend